Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk amtmand og kammersekretær

Født onsdag den 15. juni 1625 i Husum, Slesvig-Holsten, Tyskland
Død søndag den 12. februar 1693 i København

Mini-biografi: Var søn af en rådmand, blev som 14årig sendt til kancelliet på Gottorp med henblik på en uddannelse til embedsmand og modtog her undervisning i kancellistil og retsvæsen. Frederik Giese blev 1644 ansat som kongens krigssekretær og 1647 udsendt som auditør i Jylland. Drog 1652 på en udenlandsfærd til Frankrig, Italien, Tyskland, England og Nederlandene, for efter rigsmarskens ordre at sætte sig ind i disse landes stats-, samfunds og kulturforhold. Blev ved hjemkomsten 1657 udnævnt til generalauditør af Frederik 3. og virkede som sådan under krigene mod Sverige og ved Københavns belejring. Giese nød kongens gunst, blev 1660 udnævnt til kammersekretær i det nyoprettede skatkammerkollegium og skulle stå for udkast til alle forhandlingsforslag, forestillinger og ekspeditioner og føre diverse bøger ved hjælp af tre kopister. Udnævntes 1670, tillige med rentemester Henrik von Stöcken, til assessor, blev 1679 ansat i det nyoprettede rentekammerkollegium, fik 1682 titel af admiralitetsråd, 1684 til kancelli og virkelig kammerråd, fik 1692 stillingen som amtmand over Ringsted amt. Giese havde i 1660'erne erhvervet gods i bl.a. Koldinghus amt, afhændede det til kronen for gods i Ringsted herred, udvidede siden dette og fik 1683 adelige sædegårdsrettigheder for sin hovedgård Giesegård, der allerede 1719 gik ud af slægtens eje.